PAKEPRAAT.sûpe

Roel Oostra

Pakepraat.Sybo

Pakepraat.wethouders

PAKEPRAAT.douwstra

Hommo Hof

MANNEN ZING MEE

Loch Ness

PAKEPRAAT.sûpe

It bloed soe je sûpe wurde !  Ja, dat dacht ik toen onze burgemeester dinsdag 26 mei met een ferme hamertik de vergadering van de gemeenteraad sloot. Geïnteresseerd had ik het hele gebeuren op mijn scherm gevolgd. Vanwege Het Virus zat elk raadslid thuis met een cameraatje voor zijn/haar neus en hun beelden en inbreng kwamen dan binnen bij de voorzitter en de griffier die gezamenlijk in de verder lege raadzaal zaten. En er waren leuke beelden bij want die camera’s registreren alles wat ze zien. Zo was er een aardige dame die haar tekst van een papier las met haar ogen gesloten. Tenminste zo registreerde de camera het. Maar al hoe grappig het er soms uit zag, half in beeld, hoofd scheef, daar ging het natuurlijk niet om, het gaat erom wat er gezegd wordt.
Toen de advertentie voor ‘buitenraadse’ wethouders ter sprake kwam zei Yntse de Vries iets in de trant van :’Ik en mijn hele ELPfractie voelen ons buitenspel gezet. Jullie hebben  toch alles al geregeld. Waarom zitten we hier eigenlijk’.  En hij scheen een punt te hebben want de voorzitter mompelde iets in de geest van : Nee, ja,  weet u, we hebben alleen onze voelhorens eens even.. . .enzovoort. Je zag Yntse denken : Moai praat, men soe der apen mei fange.
Toen de al goedgekeurde advertentie voor de nieuwe wethouders ter sprake werd gebracht. frege Durk Oosterhof fan de FNP of der noch ien rigeltsje bij koe : Moet het Fries kunnen verstaan.   Leek mij logisch  want het is onze tweede rijkstaal.  Maar, ik meen uit de VVD hoek, kwam : Tegen, we zoeken een goede wethouder en geen taalkundige.   Durk : Kin my net skele wa’t jo sykje, al wie it in Indiaan, hy moat it Frysk ferstean kinne !
Toen moest er gestemd worden of het regeltje van Durk er bij mocht want de advertentie was al goedgekeurd. En, men soe der in sik fan krije, de uitslag was 15 – 15. Onze raad telt officieel 31 leden maar er had net eentje afscheid genomen wegens verandering van baan en zijn opvolger wordt pas volgende vergadering geïnstalleerd. Zodoende kon die gelijke uitslag ontstaan. Maar nu, hoe moest het  verder,vergadering even geschorst, wetboeken geraadpleegd, voorzitter fluisterend in gesprek met griffier,  Toen riep een principiële Pv/dA-er  : Als dat nou zo’n commotie geeft verander dan mijn stem maar. Ik heb tegen gestemd, maak er maar voor van.  Dat kan toch helemaal niet, riep de burgemeester. Ik heb de stemming er al officieel door gehamerd. Dus wordt in de volgende vergadering opnieuw gestemd . . .

Hoe’t dat dan ek útpakt, bêste riedsleden . . . . . is it eink net beskamsum dat der oer  stimt wurde moat en dat der dan ek noch 15 fan jimme tsjinstimme by sa’n ûnnoazele fraach : Moet Fries kunnen verstaan.
Net : moat Frysk prate en skriuwe kinne, né , allinne mar simpel : ferstean.
Lit ús Kommesaris fan de Kening it mar net hearre want dy sil dan krekt as ik sizze : Dy 15 binne mei it oer hun eigen skaad stappen op ‘e helte hingjen bleaun,  dy stean no domwei yn har eigen skaad. Tja, it raast oan de protters, sa is’t mar krekt .

Roel Oostra

PS  en no sil der fan dy blommen yn de Boelensstrjitte ek wol neat telânne komme . . .